Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”


1.Khai báo y tế Online: Dành cho CBCNV Vietsovpetro


 ​

2.Mẫu Khai Báo Y Tế​: Dành cho nhân sự nhà thầu
Download Mẫu khai báo y tế: File PDF​​​ - File Word​​​​​​
Quy trình khai báo dành cho nhân sự nhà thầu
​​​
Mọi thắc mắc và gửi mẫu khai báo về địa chỉ mail: ytdpvsp.mc@vietsov.com.vn