Sign In


liên hệ


Liên Doanh Vietsovpetro

105 Lê Lợi, Phường Thắng nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

+84.254.3839 871

+84.254.3839 857

vspadmin@vietsov.com.vn

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
Ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Liên doanh Vietsovpetro
Điện thoại:+84.254.3839 871 - 2428  – Email: khanhvm.pt@vietsov.com.vn 

ĐẢNG ỦY:
Ông Vũ Việt Kiều – Phó bí thư Đảng ủy Liên doanh Vietsovpetro
Điện thoại: +84.254.3839 872556 – Email: kieuvv.hq@vietsov.com.vn

CÔNG ĐOÀN:
Ông Hoàng Phúc Long – Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro
Điện thoại: +84.254.3839 872334 – Email: longhp.se​@vietsov.com.vn

ĐOÀN THANH NIÊN:
Ông Võ Văn Châu – Bí thư Đoàn Thanh niên Liên doanh Vietsovpetro
Điện thoại: +84.254.3839 872733 – Email: chauvv.fg@vietsov.com.vn

HỘI CỰU CHIẾN BINH:
Ông Đặng Đình Công – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Liên doanh​ Vietsovpetro
Điện thoại: +84.254.3839 87- 5888 – Email: congdd.rd@vietsov.com.vn

VĂN PHÒNG:
​Ông Nguyễn Quang Mạnh – Chánh văn phòng Liên doanh Vietsovpetro
Điện thoại: +84.254.3839 872589 – Email: manhnq.hq​@vietsov.com.vn