Folder: 742-QĐ.ATMT (21.7.2021)
  
7/21/2021 5:12 PMTran Thi Minh Hieu
Folder: Hướng dẫn lưu trú tại VSP Resort
  
7/8/2021 10:30 AMTran Thi Minh Hieu
01 TB-BMDH-Thong bao phong chong Covid-19.pdf
  
6/2/2021 4:30 PMhungdm.rd
02 Danh sach cac dia phuong co dich.pdf
  
7/6/2021 8:17 AMSystem Account
23-TB-BMDH-Ve viec chap hanh cac quy dinh phong, chong dich Covid-19 doi voi-01062021-3.pdf
  
6/18/2021 2:46 PMNguyen Duy Anh
24-TB-BMDH-V-v. Bo tri phong tiep khach de lam viec voi khach.pdf
  
6/18/2021 2:45 PMNguyen Duy Anh
3. [signed]3. Phụ lục 2, Danh sách đại của các đơn vị cơ sở.pdf
  
6/18/2021 2:55 PMNguyen Duy Anh
35-TB-BMDH-Quy dinh ve xet nghiem Covid-19 tai Vietsovpetro- Кас. Проведения-08072021.pdf
  
7/8/2021 10:37 AMTran Thi Minh Hieu
567-QĐSX-ATMT-Quyet dinh ve viec tang cuong cac bien phap giam sat, phong chong-03062021.pdf
  
6/15/2021 11:33 AMNguyen Duy Anh
601-QĐSX-ATMT-Quyet dinh ve viec khoi phuc viec doi .pdf
  
6/15/2021 11:31 AMNguyen Duy Anh
699-QĐSX-ATMT-han che tiep xuc-07072021.pdf
  
7/8/2021 10:41 AMTran Thi Minh Hieu
CV 3318.BCD-YT ngay 03.7.2021.pdf
  
7/6/2021 8:23 AMSystem Account