Sign In

tin tức - sự kiện


​​​Ngày 22 tháng 08 năm 2023 Cục Đăng kiểm Việt Nam (VIRES) đã cấp cho Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ số 583/23 TB-SSCR, theo đó XNCĐ được công nhận đủ năng lực để bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị nâng hạ và cơ cấu nhả có tải (Services of maintenance and test of lifeboats, rescue boats, launching appliances and on-load release gears of ship) phù hợp với Bộ luật LSA, Nghị quyết của IMO MSC.402(96) và MSC.404(96). XNCĐ cũng đã được đưa vào danh sách các cơ sở cung cấp dịch vụ tương ứng với số phân biệt DV 23130 trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam và là một trong 26 cơ sở trong cả nước được công nhận.

Việc được Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận này là kết quả của quá trình chuẩn bị và làm việc với Đăng kiểm Việt Nam trong gần 3 năm 2021-2023 của XNCĐ cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của Công ty cổ phần tư vấn hàng hải, là đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo và hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận của Đăng kiểm Việt Nam cho XNCĐ. Theo đó, phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển- QCVN 65: 2015/BGTVT, XNCĐ  đã  chuẩn bị đầy đủ và đệ trình cho Đăng kiểm các hồ sơ tài liệu về cơ sở vật chất, về hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm hệ thống các quy trình tác nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện mọi dịch vụ BDSC, thử nghiệm xuồng cứu sinh, thiết bị nâng hạ và các trang thiết bị liên quan: máy, hệ thống thiết bị điện, điều khiển, hệ thống thuỷ lực, nâng hạ xuồng … XNCĐ cũng đã cử nhân viên tham gia khoá đào tạo BDSC, thử tải các loại xuồng cứu sinh do Nhà sản xuất Zhenjiang Matchau Marine Equipment Co Ltd. (China) tổ chức và được Nhà sản xuất này uỷ quyền thực hiện công tác BDSC, thử nghiệm các loại xuồng của nhà sản xuất này. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cử đoàn chuyên viên đánh giá đến XNCĐ khảo sát đánh giá cơ sở vật chất, nhân lực, hồ sơ tài liệu, kinh nghiệm và trực tiếp giám sát chứng kiến XNCĐ tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm 1 xuồng cứu sinh và cơ cấu nâng hạ. Đăng kiểm Việt Nam đánh giá cao năng lực của XNCĐ về nguồn nhân lực, kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ, sự tuân thủ các quy định của cơ quan Đăng kiểm cũng như các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của IMO, qua đó khẳng định XNCĐ là cơ sở có đủ năng lực để duy trì chất lượng cung cấp dịch vụ cho tàu biển phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn và và các tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận.

Việc Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị nâng hạ và cơ cấu nhả có tải cho XNCĐ là cơ sở để XNCĐ cung cấp các dịch vụ trên cho các đơn vị của Vietsovpetro. Theo mục 5, Công văn số 2178/ĐKVN- TB ngày 11.6.2019 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết MSC.402(96) và  MSC.404(96) về bảo dưỡng, tổng kiểm tra, thử hoạt động, tháo mở và sửa chữa xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu, thiết bị hạ và cơ cấu nhả, “trong trường hợp cơ sở sản xuất thiết bị không còn hoạt động hoặc không cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật, Cục ĐKVN có thể uỷ quyền cho từng trường hợp cho cơ sở cung cấp dịch vụ khác (được ĐKVN công nhận) thực hiện các công việc liên quan đối với thiết bị, và/ hoặc kinh nghiệm, năng lực chuyên môn của cơ sở cung cấp dịch vụ được uỷ quyền". Ngoài ra, cũng về vấn  đề này, tại CV số 1510 /ĐKVN – TB ngày 17.5.2022, Cục Đăng kiểm hướng dẫn cho các chi cục đăng kiểm: “ Trường hợp cơ sở sản xuất thiết bị không còn hoạt động hoặc không cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật, chi cục đăng kiểm hướng dẫn chủ tàu biển/ công ty quản lý tàu biển thực hiện như sau:

  1. Chủ tàu biển/ công ty quản lý tàu biển lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ được Cục ĐKVN đánh giá công nhận và công bố trên cổng thông tin điện tử của cục ĐKVN để thực hiện các công việc liên quan đối với thiết bị trên cơ sở kinh nghiệm, năng lực chuyên môn của cơ sở cung cấp dịch vụ đã được công nhận. Theo đó, chi cục đăng kiểm bố trí ĐKV kiểm tra trực tiếp việc bảo dưỡng thiết bị không có uỷ quyền của NSX theo quy định.
  2. Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng cần lưu ý như sau:
  • Khối lượng kiểm tra, bảo dưỡng phải phù hợp với Nghị quyết MSC.402(96);
  • Báo cáo và hồ sơ phải phù hợp với Nghị quyết MSC.402 (96)."

Như vậy, trong khi XNCĐ tiếp tục xúc tiến làm việc với các nhà sản xuất các loại xuồng cứu sinh đang sử dụng tại VSP như Fassmer, Norsafe… để được uỷ quyền cho XNCĐ thực hiện công tác bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị của các NSX này, XNCĐ hoàn toàn có đủ điều kiện để  được Chi cục Đăng kiểm 9 chấp thuận cho thực hiện tất cả các loại hình bảo dưỡng, thử nghiệm (kiểm tra, bảo dưỡng hàng năm, bảo dưỡng 5 năm và thử tải, các dịch vụ sửa chữa khác) xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ, cơ cấu nhả có tải đang sử dụng tại các công trình biển của VSP mà chưa có uỷ quyền của NSX. Chi cục Đăng kiểm 9 sẽ cử ĐKV kiểm tra, giám sát trực tiếp việc bảo dưỡng, thử nghiệm của XNCĐ và cấp chứng chỉ cho thiết bị tương ứng theo quy định.
Tin nổi bật