Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Ông Vũ Mai Khanh

Email: khanhvm.pt@vietsov.com.vn​

Chức vụ: Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Trực tiếp lãnh đạo điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Vietsovpetro và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Vietsovpetro về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các chương trình sản xuất, sử dụng hợp lý và hiệu quả phương tiện vật tư, lao động và tiền vốn của Vietsovpetro​.

Trình đ chuyên môn: Kỹ sư Đo lường - Tự động hóa, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh EMBA.​

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- Kỹ sư trưởng, Chuyên viên – Xưởng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro

- Chuyên viên chính, Quyền Phó phòng Quản lý chất lượng, Dịch vụ và Dự án Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro

- Quyền Trưởng phòng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro.

- Trưởng ban Quản lý các Dự án dịch vụ bên ngoài Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro.

-  Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro.

- Trưởng phòng Tiếp thị - Dịch vụ, Bộ máy điều hành Vietsovpetro.

- Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

​​​