Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Ông Trần Xuân Hoàng

Email: hoangtx.cd@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Xây dựng cơ bản Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Tổ chức soạn thảo và thực hiện các kế hoạch, biện pháp tổ chức kỹ thuật về xây dựng cơ bản, khảo sát, sửa chữa và nâng cấp các công trình của Vietsovpetro và các công trình dịch vụ. Tổ chức việc nghiên cứu thiết kế quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng của Vietsovpetro.

Trình đ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa công trình

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- Kỹ sư trưởng phòng Kỹ thuật sản suất –  Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa công trình dầu khí, Vietsovpetro

- Chuyên viên chính Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa công trình dầu khí, Vietsovpetro

- Trưởng phòng Kỹ thuật sản suất Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa công trình dầu khí, Vietsovpetro

- Chánh Kỹ sư đồ án Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa công trình dầu khí, Vietsovpetro

- Phó Giám đốc  Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa công trình dầu khí, Vietsovpetro

- Phó Tổng giám đốc Xây dựng cơ bản Vietsovpetro .​