Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Ông Phạm Xuân Sơn​

Email: sonpx@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Khoan và sửa giếng Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các kế hoạch về tìm kiếm thăm dò địa chất, mở rộng vùng hoạt động của Vietsovpetro; nghiên cứu khoa học các kế hoạch thường xuyên và dài hạn về tìm kiếm thăm dò, công tác địa vật lý, tính toán trữ lượng; đảm bảo công tác địa chất trong việc thực hiện kế hoạch khai thác hàng năm của Vietsovpetro.

Trình đ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất Dầu khí

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- 04/1988 đến 05/1988: Kỹ sư Trường Đạo tạo nhân lực Dầu khí, Tổng cục Dầu khí

- 05/1988 đến 04/1995: Kỹ sư, kỹ sư trưởng, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Vietsovpetro

- 05/1995 đến 04/1998: Chuyên viên, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Vietsovpetro

- 05/1998 đến 09/2002: Đội trưởng, Trưởng Trung tâm, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Vietsovpetro​

- 10/2002 đến 07/2007: Phó giám đốc, Chánh địa chất, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Vietsovpetro

- 08/2007 đến 09/2014: Viện phó, Viện NCKH&TK, Liên doanh Vietsovpetro

- 10/2014 -11/2018: Viện trưởng, Viện NCKLI&TK, Liên doanh Vietsovpetro

- 11/2018- 10/2019: Phó Tổng giám đốc PVEP​

- 10/2019 – Nay: Phó tổng giám đốc Khoan và sửa giếng​ Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro​

​​