Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”


Ông Nguyễn Tiến Vinh

Email: tienvinh@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Quản lý công tác Lễ tân đối ngoại, văn thư lưu trữ, công tác an ninh cho các công trình và tài sản của Vietsovpetro; công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo thực thi các quy chế, quy định và pháp luật trong toàn Vietsovpetro; đảm bảo khai thác hiệu quả tổ hợp văn phòng làm việc, nhà ở; đảm bảo các dịch vụ y tế cho CBCNV; công tác thi đua khen thưởng; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và các công tác có liên quan khác.

Trình đ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật, chuyên ngành máy mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh  IEMBA AIT, Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan; Kỹ sư máy và thiết bị khai thác Dầu khí.

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- Phó phòng, trưởng phòng Cơ khí - Năng lượng, Xí nghiệp Khai thác dầu khí,  Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro

- Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Dự án và  tối ưu hóa nguồn lực, Xí nghiệp Khai thác,  Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro

- Trưởng phòng Cơ khí – Năng lượng – Tự động hóa, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro/Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Trưởng Ban Điện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí PVFCCo​