Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

​​​

Ông Nguyễn Quỳnh Lâm

Điện thoại: – Email: lamnq@vietsov.com.vn

Chức vụ: Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Trực tiếp lãnh đạo điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Vietsovpetro và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Vietsovpetro về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các chương trình sản xuất, sử dụng hợp lý và hiệu quả phương tiện vật tư, lao động và tiền vốn của Vietsovpetro

Trình độ chuyên môn:Tiến sỹ Địa chất Dầu khí

Các chức vụ đã đảm nhiệm:


 
​​​​​​​​​

​​​​​​​

​​