Sign In

​​​​​            

    ​Dịch vụ nghiên cứu thăm dò – khai thác dầu khí:
                         -  Thiết kế - lên dự toán cho các giếng khoan tìm kiếm, thăm dò cho công ty VRJ, PIDC.
                         -  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cải hoán By - Pass đường ống Rạng Đông – Bạch Hổ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​