Sign In

          
       Dịch vụ Vận hành - Bảo dưỡng:

S​​​TT

MỎ

KHÁCH HÀNG

PHẠM VI CÔNG VIỆC

1

Tê Giác Trắng

Hoang Long JOC

Cung cấp tàu FPSO, dịch vụ vận hành - bảo dưỡng (O&M) mỏ

2

Cá Ngừ Vàng

Hoan Vu JOC

Kết nối mỏ
Đánh giá FEED, thiết kế DE và chạy thử, cung cấp dịch vụ vần hành - bảo dưỡng (O&M) mỏ

3

Nam Rồng - Đồi Mồi

VRJ

Kết nối mỏ
Đánh giá FEED, thiết kế DE và chạy thử, cung cấp dịch vụ vần hành - bảo dưỡng (O&M) mỏ

4

HST-HSĐ

Thang Long JOC

Cung cấp dịch vụ vận hành - bảo dưỡng (O&M) giàn đầu giếng

5

Sông Đốc

PVEP

Cung cấp dịch vụ vận hành - bảo dưỡng (O&M) giàn đầu giếng

6

Thái Bình

PCVL

Cung cấp dịch vụ vận hành - bảo dưỡng (O&M) giàn nén khí​​