Sign In

tin tức - sự kiện

Tình hình thực hiện kế hoạch tháng 02/2019 của Vietsovpetro

3/4/2019 7:59:55 AM

Với kế hoạch 283,2 nghìn tấn, tháng 02/2019 đã khai thác 307,9 nghìn tấn dầu/condensate (108,7% kế hoạch)...


1. Khai thác dầu khí và đưa khí vào bờ:

1.1. Khai thác dầu/condensate:

Với kế hoạch 283,2 nghìn tấn, tháng 02/2019 đã khai thác 307,9 nghìn tấn dầu/condensate (108,7% kế hoạch), trong đó:

- Khai thác tại Lô 09-1: với kế hoạch 266,3 nghìn tấn, đã khai thác 288,6 nghìn tấn dầu/condensate (108,4% kế hoạch), bao gồm: mỏ Bạch Hổ 211,4 nghìn tấn, mỏ Rồng 52,7 nghìn tấn (trong đó có 2,4 nghìn tấn condensate từ giếng 10B và 712), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 6,4 nghìn tấn, mỏ Gấu Trắng 7,3 nghìn tấn và mỏ Thỏ Trắng 10,7 nghìn tấn.

Từ đầu năm đã khai thác 609,7 nghìn tấn dầu/condensate (106,7% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 447,1 nghìn tấn (105,5% kế hoạch), mỏ Rồng 110,7 nghìn tấn (107,8% kế hoạch), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 13,7 nghìn tấn (105% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 14,8 nghìn tấn (102,4% kế hoạch) và mỏ Thỏ Trắng 23,4 nghìn tấn (134,3% kế hoạch).

Sản lượng dầu/condensate khai thác trung bình tháng 02/2019 đạt 10.307 tấn/ngày đêm. Dầu/condensate thương phẩm trong kỳ đạt 283,8 nghìn tấn.

- Khai thác tại Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro): với kế hoạch 16,9 nghìn tấn, tháng 02/2019 đã khai thác 19,3 nghìn tấn dầu/condensate (114% kế hoạch).

Từ đầu năm đã khai thác 23.4 nghìn tấn (115,9% kế hoạch).

Sản lượng dầu/condensate khai thác trung bình tháng 02/2019 đạt 689 tấn/ngày đêm. Dầu/condensate thương phẩm trong kỳ đạt 19 nghìn tấn.

Trong tháng đã xử lý và xuất bán 272,7 nghìn tấn dầu/condensate thương phẩm. Giá trị dầu/condensate xuất bán tháng 02/2019 đạt 140,4 triệu USD (105,2% kế hoạch). Từ đầu năm đã xuất bán 612,9 nghìn tấn với giá trị 303,9 triệu USD.

Khối lượng khí thiên nhiên khai thác từ giếng 10B và 712 của giàn RC-1 đạt 12,2 triệu m3 (123,8% kế hoạch). Từ đầu năm đã khai thác 26,9 triệu m3 (127,8% kế hoạch).

Trong tháng 02/2019 đưa thêm 01 giếng mới vào khai thác, tính từ đầu năm đã đưa 5 giếng vào khai thác: 1227/BK-14 Lô 09-1 và giếng 2Х, 3Х, 4Х/СTC-1, 101/CTC-1 Lô 09-3/12.

Tiếp tục vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng với sản lượng đạt 121,2 nghìn thùng dầu. Từ đầu năm đã khai thác được 259,97 nghìn thùng và xuất bán 250 nghìn thùng dầu.

 Phần dầu của VRJ từ mỏ Đồi Mồi trong tháng khai thác được 47,1 nghìn thùng dầu. Từ đầu năm đã khai thác được 99,9 nghìn thùng và xuất bán 100 nghìn thùng dầu.

 Ở mỏ Tê Giác Trắng trong tháng đã khai thác được 749,4 nghìn thùng dầu. Từ đầu năm đã khai thác được 1,6 triệu thùng và xuất bán 1,8 triệu thùng dầu.

Về bơm ép, với kế hoạch 514,4 nghìn m3, trong tháng bơm vào vỉa 512,4 nghìn m3 nước duy trì áp suất vỉa (99,6% kế hoạch), đạt mức trung bình 18.299,8 m3/ngày đêm, trong đó mỏ Bạch Hổ bơm được 343,8 nghìn m3, mỏ Rồng 100,2 nghìn m3, mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi bơm 5,6 nghìn m3, mỏ Gấu Trắng 7,8 nghìn m3, mỏ Thỏ Trắng 54,9 nghìn m3. Từ đầu năm đã bơm vào vỉa 1.068,8 nghìn m3 nước (đạt 99,9% kế hoạch).

1.2. Về đưa khí vào bờ: khối lượng khí cung cấp vào bờ tháng 02/2019 đạt 96,1 triệu m3 (198,5% kế hoạch), trong đó từ các mỏ lô 09-1 cung cấp được 26,9 triệu m3 (279,7% kế hoạch) và từ các mỏ khác 69,2 triệu m3. Khối lượng khí cung cấp về bờ từ đầu năm đạt 192,2 triệu m3 (182,5% kế hoạch).

1.3. Khí dùng cho gazlift: trong tháng đã sử dụng 206,8 triệu m3 khí cho khai thác dầu bằng gazlift tại lô 09-1 (90,5% kế hoạch). Từ đầu năm đã sử dụng 434,5 triệu m3 khí cho khai dầu bằng gazlift tại Lô 09-1 (90,3% kế hoạch).

2. Công tác khoan:

2.1. Khoan thăm dò: trong tháng không tiến hành khoan thăm dò. Từ đầu năm đã khoan 743 mét khoan thăm dò tại Lô 09-1 (23,2 % kế hoạch).  

2.2. Khoan khai thác:

Tại Lô 09-1, trong tháng đã khoan 1.757 mét (106,2% kế hoạch), kết thúc thi công 02 giếng. Khoan cắt thân hai 3011 mét và kết thúc thi công 1 giếng. Đã thực hiện sửa chữa 2 lượt giếng khoan (200 % kế hoạch). Từ đầu năm đã khoan 8.383 mét (112,4% kế hoạch).

Tại Lô 09-3/12, trong tháng đã khoan 3.610 mét khoan khai thác, không thực hiện sửa chữa giếng khoan. Từ đầu năm đã khoan 7.166 mét (đạt 201 % kế hoạch).

3. Xây dựng công trình biển:

Khối lượng gia công trong tháng đạt 484,1 tấn (121,8% kế hoạch). Đã thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 46,6 tấn kết cấu kim loại (77,9% kế hoạch), công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 3.178 m2 (238,6% kế hoạch). Từ đầu năm đã gia công được 907 tấn (99,2% kế hoạch). Đã thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 104,1 tấn kết cấu kim loại (70,7% kế hoạch), công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 12.583 m2 (150,6% kế hoạch).

4. Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp:

Doanh thu từ bán dầu/condensate Lô 09-1 tháng 02/2019 đạt 163,52 triệu USD (127,3% kế hoạch). Trong tháng 02/2019 đã nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế là 58,5 triệu USD (111,4% kế hoạch). Lợi nhuận phía Việt Nam đạt 10,6 triệu USD và lợi nhuận phía Nga 10,2 triệu USD (110,6% kế hoạch).

Từ đầu năm doanh thu bán dầu đạt 311,2 triệu USD (118,7% kế hoạch); Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 118,4 triệu USD (110,4% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam – 21,4 triệu USD (109,6% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 20,6 triệu USD (109,6% kế hoạch).

  Tin: PHÒNG KTKH VIETSOVPETRO


Tin nổi bật


Tin hoạt động đoàn thể
  • Tặng Áo dài – Trao gửi yêu thương
  • 2/28/2023 10:36:06 AM