Sign In

tin tức - sự kiện

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ 15

10/22/2018 1:48:32 PM

​Ngày 18/10/2018, Đảng ủy Vietsovpetro khóa X đã tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ 15 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018


Ngày 18/10/2018, Đảng ủy Vietsovpetro khóa X đã tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ 15 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. Tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Tổng giám đốc, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội Vietsovpetro, bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, giám đốc các đơn vị cơ sở, các ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ tham mưu nghiệp vụ các ban, Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro. Đồng chí Vũ Nam Cường – Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro đồng chủ trì Hội nghị.
 
 
Đồng chí Vũ Nam Cường trình bày Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Vietsovpetro 9 tháng đầu năm 2018
Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm của Đảng ủy, các đại biểu tham dự đại diện các cấp ủy cơ sở và các đoàn thể đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động, dành thời gian tập trung thảo luận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác sản xuất kinh doanh, công tác Xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.
Báo cáo 9 tháng đầu năm của Đảng ủy đã đề cập đầy đủ, chi tiết kết quả hoạt động mọi mặt của Đảng bộ, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Một số kết quả nổi bật là:
- Khai thác 3.103,5 nghìn tấn dầu/condensate (101,2% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ 2.343,1 nghìn tấn (97,6% kế hoạch), mỏ Rồng 518,1 nghìn tấn (118% kế hoạch), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 70 nghìn tấn (113,9% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 64 nghìn tấn (116,6% kế hoạch) và mỏ Thỏ Trắng 108,2 nghìn tấn (100,1% kế hoạch);
- Khai thác 141,3 triệu mét khối khí thiên nhiên (133,8% kế hoạch); thu gom đưa vào bờ 1.086,6 triệu mét khối khí (139,2% kế hoạch), trong đó từ các mỏ dầu lô 09-1 cung cấp được 370,2 triệu mét khối (171,6% kế hoạch) và từ các mỏ khác 716,4 triệu mét khối, đạt 126,9 %; cung cấp 1.908,7 triệu mét khối khí cho khai thác bằng gaslift (105,6% kế hoạch).
- Tính đến ngày 30/9/2018 Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch tài chính của cả năm 2018: Doanh thu bán dầu đạt 1.727,6 triệu USD (145,3% kế hoạch 9 tháng và bằng 112,0% kế hoạch cả năm); Doanh thu bán khí thiên nhiên 28,4 triệu USD (270,5% kế hoạch 9 tháng và bằng 232,1% kế hoạch cả năm). - Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 759,7 triệu USD (156% kế hoạch 9 tháng và bằng 120,3% kế hoạch cả năm). Lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 154,9 triệu USD (174,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 134,4% kế hoạch cả năm). Lợi nhuận Phía Nga đạt 148,8 triệu USD (174,2% kế hoạch 9 tháng và bằng 134,4% kế hoạch cả năm).
 
Hội nghị nhất trí đánh giá: Từ đầu năm đến hết quý III/2018, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo Hệ thống chính trị của Đảng bộ phối hợp với phía Nga vượt qua được khó khăn, nhất là của những tháng đầu năm trong thực hiện nhiệm vụ khai thác dầu, đã đề ra và thực hiện thành công các giải pháp địa kỹ thuật, đưa Liên doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu về tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu và khí, khoan khai thác, công tác xây dựng và các chỉ tiêu tài chính; an ninh, an toàn hoạt động dầu khí được đảm bảo; về cơ chế quản lý, công tác điều hành, quản lý và cơ cấu tổ chức tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được duy trì, triển khai thực hiện kịp thời nhiều văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và Tập đoàn. Các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động thiết thực, tích cực vận động đoàn viên hội viên chung sức vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ SXKD, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, hữu nghị với phía Nga trong Liên doanh. Kết quả trên là cơ sở quan trọng, quyết định khả năng hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2018 của Vietsovpetro.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018, Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:
Về sản xuất kinh doanh:
- Các đơn vị rà soát lại các nhiệm vụ còn tồn đọng, khẩn trương thực hiện trong quý IV để hoàn thành kế hoạch cả năm 2018; rà soát các tồn tại hạn chế trong khâu phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ với các đơn vị khác và đề xuất với ban lãnh đạo về các giải pháp khắc phục.
- Về tìm kiếm thăm dò và mở rộng vùng hoạt động: tập trung thực hiện an toàn, hiệu quả 3 giếng tìm kiếm thăm dò trong Lô 09-1 và tiến hành 3 giếng khác tại các lô 16-1/15, 09-3/12 và 42.
- Về khai thác dầu, khí: vận hành khai thác đảm bảo an toàn các mỏ trong Lô 09-1, 04-3 và các mỏ vận hành theo dịch vụ cho các đối tác bên ngoài. Tại Lô 09-1, khai thác tổng sản lượng 934,7 nghìn tấn dầu/condensate; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng cả năm theo Nghị quyết Hội đồng 48 (4,0 triệu tấn); khai thác 20,9 triệu mét khối khí thiên nhiên.
- Tập trung hoàn thành các hạng mục lắp đặt xây dựng kết nối, vận hành thử trong Dự án phát triển mỏ Cá Tầm, đảm bảo tiến độ đầu năm 2019 đưa công trình vào hoạt động và cho dòng dầu khai thác đầu tiên.
- Hoàn thành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, chuẩn bị tài liệu và tổ chức kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 50.
- Tổ chức Hội nghị Tổng kết sản suất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 ở các đơn vị và Vietsovpetro.
- Chỉ đạo làm tốt công tác thi đua khen thưởng; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống CBCNV và người lao động nhân dịp cuối năm 2018.
 
 
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm phát biểu tại Hội nghị
Về công tác Đảng, Đoàn thể:
- Quan tâm đặc biệt công tác chính trị tư tưởng, nhất là khi Vietsovpetro tiếp tục công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức.
- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết số 159, 170 và 210 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;  sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống tổ chức cơ sở đảng, cơ quan tham mưu Đảng ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Tiến hành công tác kiểm tra toàn diện; hoàn thành kiểm điểm, đánh giá phân loại tập thể, cá nhân trong Hệ thống chính trị.
- Hoàn thành các nội dung báo cáo chuyên đề, tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
- Các tổ chức chính trị - xã hội rà soát tổ chức nhiệm vụ quý IV theo kế hoạch công tác năm 2018 đã ban hành; phối hợp các cấp chính quyền chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và tiến hành công tác an sinh xã hội cuối năm 2018 và đầu năm 2019.
 
 
Các đồng chí Vũ Nam Cường và Nguyễn Quỳnh Lâm tặng hoa cảm ơn đồng chí Trần Văn Thường
Cũng tại kỳ họp lần này, đồng chí Vũ Nam Cường và đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro cảm ơn, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Thường – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Xí nghiệp Khai thác dầu khí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Vietsovpetro.
 
Tin và ảnh: Văn phòng Đảng ủy


Tin nổi bật