Sign In

tin tức - sự kiện

Tình hình thực hiện kế hoạch trong 8 tháng năm 2019 của Vietsovpetro

9/5/2019 3:06:18 PM

Từ đầu năm đã khai thác 2.417,3 nghìn tấn dầu/condensate (111,5% kế hoạch).Khối lượng khí thiên nhiên khai thác là 95,1 triệu m3 (116,7% kế hoạch).Trong 8 tháng đã đưa 12 giếng vào khai thác, gồm 4 giếng Lô 09-1 và 8 giếng Lô 09-3/12.Về đưa khí vào bờ: đạt 703,6 triệu m3 (163,0% kế hoạch).


1. Khai thác dầu khí và đưa khí vào bờ:

Từ đầu năm đã khai thác 2.417,3 nghìn tấn dầu/condensate (111,5% kế hoạch).

Khối lượng khí thiên nhiên khai thác là 95,1 triệu m3 (116,7% kế hoạch).

Trong 8 tháng đã đưa 12 giếng vào khai thác, gồm 4 giếng Lô 09-1 và 8 giếng Lô 09-3/12.

Về đưa khí vào bờ: đạt 703,6 triệu m3 (163,0% kế hoạch).

2. Công tác khoan:

2.1. Khoan thăm dò: đã khoan 13.154 mét tại Lô 09-1.  

2.2. Khoan khai thác: đã khoan 14.016 mét (115,2% kế hoạch).

3. Xây dựng công trình biển:

Từ đầu năm đã gia công được 10.527,0 tấn (89,9% kế hoạch), thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 8.270,4 tấn kết cấu kim loại (86,4% kế hoạch), công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 141.449 m2 (80,3% kế hoạch), tháo dỡ 01 công trình và lắp đặt 34km đường ống ngầm.

(Các chỉ tiêu được tính cho Lô 09-1, dịch vụ ngoài và các lô khác)

4. Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp:

Trong 8 tháng, doanh thu bán dầu đạt 1.279,1 triệu USD (119,4% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 533,7 triệu USD (121,9% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam – 101,1 triệu USD (126,7% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 97,4 triệu USD (127,0% kế hoạch).

(Doanh thu từ đầu năm bao gồm doanh thu bán dầu tháng 1/2019 từ lượng dầu xuất bán tháng 12/2018 với giá dầu kế hoạch là 50 USD/thùng)

  ​PHÒNG KTKH
Tin nổi bật