Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Ông Nguyễn Thành Trường

Điện thoại: 0909141260 – Email: truongnt.rd@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Khoan và Sửa giếng Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Tổ chức soạn thảo và thực hiện các kế hoạch thi công và sửa chữa giếng, các biện pháp phòng chống sự cố, những vần đề phức tạp trong khoan và sửa giếng, trong thực hiện công tác địa vật lý giếng khoan và nghiên cứu giếng khoan.

Trình đ chuyên môn: Thạc sỹ Khoan - Khai thác dầu khí

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- Phó phòng Thí nghiệm công nghệ khoan, Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế dầu khí biển , Vietsovpetro

- Phó phòng Khoan và Sửa giếng, Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế dầu khí biển, Vietsovpetro

- Phó phòng Khoan và Sửa chữa lớn giếng khoan, Bộ máy điều hành Vietsovpetro

- Phó Tổng giám đốc Khoan và Sửa giếng Vietsovpetro .​