Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

1.Khai báo y tế Online: Dành cho CBCNV Vietsovpetro


2.Mẫu Khai Báo Y Tế​: Dành cho nhân sự nhà thầu
Download Mẫu khai báo y tế: File PDFFile Word​
Quy trình khai báo và khám sàng lọc
​​​
Mọi thắc mắc và gửi mẫu khai báo về địa chỉ mail: ytdpvsp.mc@vietsov.com.vn