Sign In

tin tức - sự kiện

60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ

7/10/2019 2:25:38 PM

​Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung và Azerbaigi​an nói riêng phải giúp đỡ Việt Nam khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnhTin nổi bật