Sign In

10 ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ СП "ВЬЕТСОВПЕТРО" в 2018 году

1/30/2019 10:20:19 AM

​Празднование 30-летия со дня добычи СП «Вьетсовпетро» первой тонны нефти из фундамента месторождения «Белый Тигр» (06.09.1988 – 06.09.2018 гг.)


10 sự kiện nổi bật của Vietsovpetro năm 2018

10 ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ СП "ВЬЕТСОВПЕТРО" В 2018 ГОДУ

 1. Tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày Vietsovpetro khai thác tấn dầu thô đầu tiên từ tầng đá móng mỏ Bạch Hổ (06/9/1988 – 06/9/2018).

  Празднование 30-летия со дня добычи СП «Вьетсовпетро» первой тонны нефти из фундамента месторождения «Белый Тигр» (06.09.1988 – 06.09.2018 гг.)
 2. Ngày 19/5/2018, khai thác tấn dầu thô thứ 230 triệu từ các mỏ thuộc Lô 09-1; cả năm khai thác 4,077 triệu dầu và condensate, 180 triệu mét khối khí thiên nhiên.

  По состоянию на 19.05.2018 г., накопленный объем нефти, добытой с месторождений Блока 09-1, достиг 230 млн. тонн; за весь год СП «Вьетсовпетро» добыто 4 077 млн. тонн нефти и конденсата, 180 млн. кубометров природного газа.
 3. Phát hiện hai khu vực mới chứa dầu khí đạt trữ lượng thương mại trong Lô 09-1 theo kết quả các giếng thăm dò MTD-1X, MTD-2X và BH-49, là cơ sở để xây dựng thêm hai giàn khai thác BK-20 và BK-21 tại Tây Nam và Đông Bắc Bạch Hổ.

  По результатам бурения разведочных скважин MTD-1X, MTD-2X и BH-49 на Блоке 09-1 были открыты 02 новых нефтегазоносных участка, имеющих промышленные запасы, что послужило основанием для строительства 02 дополнительных добывающих платформ БК-20 и БК-21 на юго-западной и северо-восточной частях месторождения «Белый Тигр».
 4. Ký Thỏa thuận khung tham gia Hợp đồng dầu khí Lô 09-2/09; hoàn thành xây dựng giàn khai thác đầu tiên CTC-1 tại mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12; khoan giếng thăm dò đầu tiên CV-1X, có phát hiện kỹ thuật, khẳng định tiềm năng dầu khí ở khu vực phía Nam của Lô 16-1/15.

  Подписано рамочное соглашение по вхождению в СРП по Блоку 09-2/09; закончено строительство первой добывающей платформы СТС-1 месторождения «Ка Там» на Блоке 09-3/12; в результате бурения первой разведочной скважины CV-1X отмечено нефтегазопроявление, подтверждающее нефтегазоносный потенциал на южном участке Блока 16-1/15.
 5. Ngày 13/4/2018, đạt mốc đưa về bờ 33 tỷ mét khối khí, trong đó 22 tỷ mét khối từ Lô 09-1 và 11 tỷ mét khối từ các lô khác; cả năm đưa về bờ 1,37 tỷ mét khối khí.

  По состоянию на 13.04.2018 г., общий объем газа, поданного на берег, достиг 33 млрд. кубометров, в том числе 22 млрд. кубометров с Блока 09-1 и 11 млрд. кубометров с других блоков; за весь год подано на берег 1,37 млрд. кубометров газа.
 6. Xác lập kỷ lục mới 10 triệu giờ công lao động liên tục an toàn; ứng phó thành công với Bão Usagi mạnh cấp 11-12, lần đầu tiên đi vào khu vực mỏ ở Lô 09-1 và TP. Vũng Tàu, đảm bảo an toàn cho con người và liên tục cho sản xuất.

  Установлен новый рекорд в работе по безопасности: количество человеко-часов непрерывного безопасного ведения работ достигло 10 миллионов; успешно осуществлены меры по предупреждению последствий тайфуна Usagi категории 11-12, который впервые прошел над месторождениями Блока 09-1 и городом Вунгтау, и обеспечена безопасность персонала и непрерывность производственной деятельности.
 7. Có 101 sáng kiến cấp Vietsovpetro, làm lợi 10 triệu USD trong năm đầu tiên áp dụng; có 04 sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 02 sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền.

  Одобрено 101 рационализаторское предложение на уровне СП «Вьетсовпетро», общий размер выгоды в первый год применения составил 10 млн. долл. США; 04 предложения одобрены на уровне КНГ «Петровьетнам» и 02 изобретения получили патент от Национального управления по интеллектуальной собственности Вьетнама.
 8. Ngày 24/01/2018, Công đoàn Vietsovpetro phía Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

  24.01.2018 г. Профсоюзнoй Организацией Вьетнамского Участника СП «Вьетсовпетро» успешно проведена 12-ая Отчетно-выборочная конференция со сроком полномочий с 2018 по 2023 год.
 9. Công trình “Quản lý dự án chế tạo lắp đặt giàn khai thác mỏ Cá Tầm" của Đoàn thanh niên Vietsovpetro được Trung ương Đoàn công nhận là 1 trong 10 “Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc".

  Работа Комитета комсомола  СП «Вьетсовпетро»: «Управление проектом по изготовлению и установке добывающей платформы месторождения «Ка Там» признана Центральным комитетом комсомола одним из 10 «Важных проектов комсомола общенационального значения».
 10. Hoàn thành kế hoạch tài chính trước hơn 4 tháng, doanh thu bán dầu khí cả năm đạt 2,34 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước 1,015 tỷ USD tiền thuế, lợi nhuận của hai Phía 409 triệu USD.

  Финансовый план выполнен на 4 месяца раньше срока, выручка от реализации нефти и газа за весь год достигла 2,34 млрд. долл. США, налоговые отчисления в госбюджет СРВ составили 1,015 млрд. долл. США, прибыль Участников составила 409 млн. долл. США.


Главные события

Новости нефтегазовой отрасли
 • Письмо-поздравление с Новым годом
 • 2/5/2024 8:16:41 PM