Sign In

tin tức - sự kiện

Tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh trong tháng 03/2019 của Vietsovpetro

4/2/2019 9:54:50 AM

​Với kế hoạch 304,3 nghìn tấn, tháng 03/2019 đã khai thác 329,6 nghìn tấn dầu/condensate (108,3% kế hoạch), trong đó: Khai thác tại Lô 09-1: với kế hoạch 283,7 nghìn tấn, đã khai thác 309,3 nghìn tấn dầu/condensate (109% kế hoạch)...


1. Khai thác dầu khí và đưa khí vào bờ:

1.1. Khai thác dầu/condensate:

Với kế hoạch 304,3 nghìn tấn, tháng 03/2019 đã khai thác 329,6 nghìn tấn dầu/condensate (108,3% kế hoạch), trong đó:

- Khai thác tại Lô 09-1: với kế hoạch 283,7 nghìn tấn, đã khai thác 309,3 nghìn tấn dầu/condensate (109% kế hoạch), bao gồm: mỏ Bạch Hổ 222,3 nghìn tấn, mỏ Rồng 59,4 nghìn tấn (trong đó có 2,7 nghìn tấn condensate từ giếng 10B và 712), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 7,2 nghìn tấn, mỏ Gấu Trắng 8,2 nghìn tấn và mỏ Thỏ Trắng 12,2 nghìn tấn.

Từ đầu năm đã khai thác 919 nghìn tấn dầu/condensate (107,5% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 669,5 nghìn tấn (106% kế hoạch), mỏ Rồng 170,1 nghìn tấn (109,2% kế hoạch), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 20,9 nghìn tấn (105,9% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 23 nghìn tấn (103,1% kế hoạch) và mỏ Thỏ Trắng 35,6 nghìn tấn (137,4% kế hoạch).

Sản lượng dầu/condensate khai thác trung bình tháng 03/2019 đạt 9.977,6 tấn/ngày đêm. Dầu/condensate thương phẩm trong kỳ đạt 304,6 nghìn tấn.

- Khai thác tại Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro): với kế hoạch 20,6 nghìn tấn, tháng 03/2019 đã khai thác 20,3 nghìn tấn dầu/condensate (98,4% kế hoạch). Từ đầu năm đã khai thác 43,7 nghìn tấn (107,1% kế hoạch). Sản lượng dầu/condensate khai thác trung bình tháng 03/2019 đạt 654,8 tấn/ngày đêm. Dầu/condensate thương phẩm trong kỳ đạt 20 nghìn tấn.

Trong tháng đã xử lý và xuất bán 345,7 nghìn tấn dầu/condensate thương phẩm. Giá trị dầu/condensate xuất bán tháng 03/2019 đạt 183,9 triệu USD (136,8% kế hoạch). Từ đầu năm đã xuất bán 958,6 nghìn tấn với giá trị 487,8 triệu USD.

Khối lượng khí thiên nhiên khai thác từ giếng 10B và 712 của giàn RC-1 đạt 12,8 triệu m3 (119% kế hoạch). Từ đầu năm đã khai thác 39,6 triệu m3 (124,8% kế hoạch).

Trong tháng 03/2019 đưa thêm 03 giếng mới vào khai thác, tính từ đầu năm đã đưa 8 giếng vào khai thác, gồm: 1227/BK-14, 138/БК-15, 1226/БК-14  Lô 09-1 và giếng 2Х, 3Х, 4Х/СTC-1, 101/CTC-1, 104/СTC-1 Lô 09-3/12.

Tiếp tục vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng với sản lượng đạt 127,9 nghìn thùng dầu. Từ đầu năm đã khai thác được 387,9 nghìn thùng và xuất bán 250 nghìn thùng dầu.

 Phần dầu của VRJ từ mỏ Đồi Mồi trong tháng khai thác được 52,7 nghìn thùng dầu. Từ đầu năm đã khai thác được 152,7 nghìn thùng và xuất bán 150 nghìn thùng dầu.

 Ở mỏ Tê Giác Trắng trong tháng đã khai thác được 866,1 nghìn thùng dầu. Từ đầu năm đã khai thác được 2,4 triệu thùng và xuất bán 2,4 triệu thùng dầu.

Về bơm ép, với kế hoạch 580,3 nghìn m3, trong tháng bơm vào vỉa 547,6 nghìn m3 nước duy trì áp suất vỉa (94,4% kế hoạch), đạt mức trung bình 17.664 m3/ngày đêm, trong đó mỏ Bạch Hổ bơm được 374,1 nghìn m3, mỏ Rồng 109,5 nghìn m3, mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi bơm 3,1 nghìn m3, mỏ Gấu Trắng 6,2 nghìn m3, mỏ Thỏ Trắng 54,7nghìn m3. Từ đầu năm đã bơm vào vỉa 1.616,4 nghìn m3 nước (đạt 97,9% kế hoạch).

1.2. Về đưa khí vào bờ: khối lượng khí cung cấp vào bờ tháng 03/2019 đạt 103 triệu m3 (220,7% kế hoạch), trong đó từ các mỏ lô 09-1 cung cấp được 28,2 triệu m3 (312,9% kế hoạch) và từ các mỏ khác 74,8 triệu m3. Khối lượng khí cung cấp về bờ từ đầu năm đạt 295,2 triệu m3 (194,2% kế hoạch).

1.3. Khí dùng cho gazlift: trong tháng đã sử dụng 227,4 triệu m3 khí cho khai thác dầu bằng gazlift tại lô 09-1 (90% kế hoạch). Từ đầu năm đã sử dụng 661,9 triệu m3 khí cho khai dầu bằng gazlift tại Lô 09-1 (90,2% kế hoạch).

2. Công tác khoan:

2.1. Khoan thăm dò: trong tháng không tiến hành khoan thăm dò. Từ đầu năm đã khoan 743 mét khoan thăm dò tại Lô 09-1.  

2.2. Khoan khai thác:

Tại Lô 09-1, trong tháng đã khoan 4.122 mét (137,4% kế hoạch), kết thúc thi công 01 giếng. Khoan cắt thân hai 3.731 mét và kết thúc thi công 1 giếng. Đã thực hiện sửa chữa 8 lượt giếng khoan (200% kế hoạch). Từ đầu năm đã khoan 12.505 mét (119,6% kế hoạch).

Tại Lô 09-3/12, trong tháng đã khoan 4.085 mét khoan khai thác, kết thúc thi công 01 giếng. Từ đầu năm đã khoan 11.251 mét (đạt 202,2 % kế hoạch).

3. Xây dựng công trình biển:

Khối lượng gia công trong tháng đạt 1.169 tấn (112,2% kế hoạch). Đã thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 1.691,1 tấn kết cấu kim loại (480,2% kế hoạch), công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 15.715 m2 (88,3% kế hoạch). Từ đầu năm đã gia công được 2.076 tấn (106,1% kế hoạch). Đã thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 1.795,2 tấn kết cấu kim loại (359,5% kế hoạch), công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 28.298 m2 (108,2% kế hoạch).

(Các chỉ tiêu được tính cho Lô 09-1, dịch vụ ngoài và các lô khác)

4. Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp:

Doanh thu từ bán dầu/condensate Lô 09-1 tháng 03/2019 đạt 159,8 triệu USD (104,4% kế hoạch). Trong tháng 03/2019 đã nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế là 65,4 triệu USD (104,6% kế hoạch). Lợi nhuận phía Việt Nam đạt 11,9 triệu USD và lợi nhuận phía Nga được chia 11,4 triệu USD (104,8% kế hoạch).

Từ đầu năm doanh thu bán dầu đạt 451,5 triệu USD (108,7% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 184,1 triệu USD (108,5% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam – 33,5 triệu USD (108,5% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 32,5 triệu USD (109,3% kế hoạch).

 

                                                         Nguồn tin: P. Kinh tế - Kế hoạch

                                                                                        Ngô Thị Ngọc AnhTin nổi bật