Sign In

tin tức - sự kiện

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 của Vietsovpetro

7/6/2018 10:30:12 AM

​Trong 6 tháng đầu năm đã khai thác 2.127,3 nghìn tấn dầu/condensate (đạt 100,5% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 1.616,8 nghìn tấn (97,9% kế hoạch), mỏ Rồng 348,3 nghìn tấn (112,6% kế hoạch), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 48,2 nghìn tấn (110,6% kế hoạch)...


1.    Về khai thác dầu/condensate:
Trong 6 tháng đầu năm đã khai thác 2.127,3 nghìn tấn dầu/condensate (đạt 100,5% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 1.616,8 nghìn tấn (97,9% kế hoạch), mỏ Rồng 348,3 nghìn tấn (112,6% kế hoạch), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 48,2 nghìn tấn (110,6% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 39,3 nghìn tấn (108,2% kế hoạch) và mỏ Thỏ Trắng 74,8 nghìn tấn (96,5% kế hoạch).
Khối lượng khí thiên nhiên đã khai thác được 97,3 triệu m3 (121,4% kế hoạch).
Vietsovpetro đã đưa vào khai thác 06 giếng mới (đạt 150% kế hoạch) gồm: RP-2: 2020; BK-3: 688; BK-8: 8013; BK-17: 1719; BK-3: 498; BK-5: 5002.
Tiếp tục vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng với sản lượng đã khai thác được 750,5 nghìn thùng và xuất bán 750 nghìn thùng dầu.
Mỏ Đồi Mồi đã khai thác được 351,9 nghìn thùng và xuất bán 225 nghìn thùng dầu.
Ở mỏ Tê Giác Trắng đã khai thác được 5.848,2 nghìn thùng và xuất bán 5.031,3 nghìn thùng dầu.
Về bơm ép: Từ đầu năm đến nay đã bơm ép 3,9 triệu m3 nước (đạt 94,8% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ 2,7 triệu m3 (91,3% kế hoạch), mỏ Rồng 756,6 nghìn m3 (91% kế hoạch), mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi 35,8 nghìn m3 (99% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 56,7 nghìn m3 (96,2% kế hoạch), mỏ Thỏ Trắng 338,1 nghìn m3 (157,3% kế hoạch).
Về đưa khí vào bờ: khối lượng khí cung cấp vào bờ đạt 781,6 triệu m3 (đạt 143,1% kế hoạch), trong đó từ các mỏ dầu lô 09-1 cung cấp được 189,9 triệu m3 (đạt 115,8% kế hoạch) và từ các mỏ khác 591,7 triệu m3.
Khí dùng cho gazlift: đã sử dụng 1.247,1 triệu m3 khí cho gazlift (đạt 102,4% kế hoạch).
2. Về công tác khoan:
Khoan thăm dò: đã khoan 15.748 mét (đạt 95,6% kế hoạch).
Khoan khai thác: đã khoan 15.298 mét (đạt 122,8% kế hoạch), kết thúc thi công 06 giếng (đạt 150% kế hoạch). Khoan cắt thân hai 10.766 mét và kết thúc thi công 05 giếng. Đã thực hiện sửa chữa 16 lượt giếng khoan (đạt 88,9% kế hoạch).
3. Xây dựng công trình biển:
Khối lượng gia công đat 4.378 tấn kết cấu kim loại (đạt 90,8% kế hoạch), lắp ráp ngoài biển 10.490 tấn (đạt 63% kế hoạch), thực hiện chống ăn mòn 67,1 nghìn m2 (đạt 78,8% kế hoạch) và lắp đặt đường ống ngầm 34,3 km (đạt 61,6% kế hoạch).
4. Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp:
Doanh thu từ bán dầu/condensate đạt 1.184,1 triệu USD (đạt 145,5% kế hoạch); doanh thu bán khí thiên nhiên 28,4 triệu USD (đạt 356,1% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 512,9 triệu USD (đạt 153,7% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam – 101,6 triệu USD (đạt 166,7% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 97,7 triệu USD (đạt 166,7% kế hoạch).
 
 
                                                                 Tin: Phòng Kinh tế - Kế hoạch Vietsovpetro


Tin nổi bật